Tsurumi.jpg
2018
Trở về

Industrial

Nhà máy sản xuất Tsurumi

Dự án:

Nhà máy sản xuất Tsurumi

Vị trí:

Thành phố Hồ Chí Minh

Năm hoàn thành:

2018