Tenma.jpg
2018
Trở về

Logistics

TENMA (HCM) VIETNAM (Nhà máy ở KCN Nội Bài)

Dự án:

TENMA (HCM) VIETNAM (Nhà máy ở KCN Nội Bài)

Vị trí:

Hà Nội

Năm hoàn thành:

2018