Nippon.jpg
2017
Trở về

Industrial

Nhà máy Nippon Chemiphar

Dự án:

Nhà máy Nippon Chemiphar

Vị trí:

Tỉnh Bình Dương

Năm hoàn thành:

2017