Trách nhiệm với xã hội

KAJIMA VIETNAM đã hoạt động kinh doanh với tư cách là một thành viên

có trách nhiệm của xã hội Việt Nam.